Monthly Archives: March 2014

Hà Sĩ Phu – Thư Ngỏ Gửi Cơ Quan An Ninh Điều Tra

  Ngày 20-3-2014 tôi lại nhận được “Giấy mời” của cơ quan An ninh điều tra, “mời” nhưng YÊU CẦU phải có mặt đúng giờ (mời đến lần thứ 3 chắc chuyển sang Triệu tập?).(hình 1) Trong hơn 20 năm nay tôi không … Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục | 1 Comment