Triễn lãm chứng tích xâm lược và tội ác của cộng sản bắc Việt .

14/5 , Saigon 1972 – Triển lãm vũ khí tịch thâu được của quân vc trước Tòa Đô Chánh.

Xe tăng T-54 vc trong triễn lãm :Triễn lãm các loại võ khí của quân cs Bắc Việt sử dụng để xâm lược miền Nam năm Mậu Thân -1968 :

* Nguồn : Manhhai Flickr .

Advertisements
This entry was posted in Tài liệu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s